Lĩnh vực hoạt động

  • Sản xuất, cung cấp và thi công cọc nền móng chuyên nghiệp.
  • Sản xuất, cung cấp các sản phẩm cấu kiện bê tông đúc sẵn.
  • Xử lý nền móng công trình.
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, giao thông.
  • Tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất cấu kiện bêtông đúc sẵn, lập dự án đầu tư, tư vấn quản lý nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn.

NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT:

  • Sản xuất cung cấp và thi công cọc nền móng chuyên nghiệp.
  • Sản xuất và thi công cọc ống cọc vuông dự ứng lực